Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza a PSP Siklóssy és Partner Kft. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 8. 1. em. 2., továbbiakban: PSP) által végzett személyes adatkezelés jogszabályoknak megfelelő rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem Alaptörvényben és a jogszabályokban, mindenekelőtt az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A PSP a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi joggyakorlattal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően zártan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A PSP harmadik személy adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A PSP kijelenti, hogy tiszteletben tartja a jogosult adatkezeléshez, illetve személyhez fűződő jogait.

Az adatkezelési szabályzat hatályos változata elérhető www.psp-siklossy.hu címen, és a PSP székhelyén.

A PSP jogosult jelen adatkezelési szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Jelen adatkezelési szabályzat 2016. június 16. napjától visszavonásig hatályos.

Az adatkezelés célja: a munkavállaló munkához juttatása.

Jogosult az adatai megadásával és az önéletrajzának, illetve jelentkezésének beküldésével, vagy az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával, előzetes tájékoztatás birtokában, a  jelen adatkezelési szabályzat megismerését követően, önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy a PSP személyes adatait kezelje.

A jogosult felelősséggel tartozik az általa megadott adatok helyességéért, valódiságáért. A PSP nem felelős, és kizár minden kártérítési, kártalanítási felelősséget, illetve egyéb igényt, amely az ügyfél által megadott adatok hibáiból, hiányosságaiból, változásaiból ered, vagy ahhoz kapcsolódik.

A PSP minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A PSP minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa Magyarország területén kezelt és feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A PSP mint adatkezelő védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A PSP fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a PSP rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza. A PSP az okirati formában kezelt adatokat más dokumentumoktól elkülönítetten, zártan kezeli.

A jogosult tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, vagy a PSP 1051 Budapest, József nádor tér 8. 1. em. 2. szám alatti címére megküldött levélben. A PSP a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában válaszol.

A PSP az adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, illetve a jogszabályban megadott határidőig jelen adatkezelési szabályzat szerint kezeli.

PSP törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, azt az ügyfél kéri, az ügyfél az adatkezelés ellen tiltakozik, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, valamint azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. PSP a törlést megtagadhatja, amennyiben azt jogszabály kizárja, vagy jogosultnak, vagy PSP-nek érdekeivel ellentétes. A személyes adatok törlését, helyesbítését erre irányuló kérelem esetén PSP harminc napon belül teljesíti.

Ha a PSP az érintett helyesbítési, törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés iránti kérelem elutasítása esetén az PSP tájékoztatja az ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Egyebekben a jogosult az adatkezeléssel, adatfeldolgozással összefüggő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, illetve jogorvoslattal élhet a PSP döntése ellen, valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2016. június 16.