Adatkezelési szabályzat

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

 I.          Definíciók:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a pályázóval, PSP-vel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik PSP vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 „NAIH”: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), az adatvédelmi ügyekben hatáskörrel bíró felügyeleti hatóság;

„info tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

„GDPR, vagy Rendelet”: a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

„PSP”: PSP Siklóssy & Partner Vezetõi Tanácsadó Kft., a munkaerő-kiválasztás és közvetítési tevékenységgel összefüggésben a pályázók személyes adatainak a kezelője

„pályázó hozzájárulása”: pályázó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel pályázó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

harmadik ország”: minden állam, amely az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama, kivéve Andorra, Argentína, Kanada, Svájc, Feröer-szigetek, Man-sziget, Jersey, Új-Zéland, Amerikai Egyesült Államok, Uruguay.

 

II.         Személyes adatok kezelője

PSP a munkaerő-kiválasztás és a munkaerő-közvetítés tevékenység ellátása során az info. tv. és a GDPR szerinti adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő képviselője: Gyorsok Ilona ügyvezető igazgató.

A képviselő elérhetőségei:

Postacím: József nádor tér 8. I. em. 2., 1051 Budapest
Telefon: +36-1-2 66 52 35
Telefax: +36-1-2 66 40 72
E-mail: psp@psp-siklossy.hu

III.        Adatkezelési alapelvek:

A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a pályázó számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely a pályázók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 IV.       Az adatkezelés jogcíme, időtartama, célja, a kezelt adatok köre

 1)           Személyes adatok kezelésének jogcíme a pályázó előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulása. Pályázó a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben PSP köteles a Pályázó teljes profilját törölni, mely esetben a jelen tájékoztató VI.2. pontjában foglaltak az irányadóak.

2)           Az adatok forrása nem minden esetben a pályázó, így pl. abban az esetben sem, amikor PSP a pozíciót meghirdető vállalkozás megbízása alapján a lehetséges pályázók publikus internetes közösségi profilját felhasználva választ ki potenciális pályázókat. Ez utóbbi esetben PSP legkésőbb a kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatja pályázót az ilyen adatok forrásáról.

3)           Az adatkezelés kiterjed a pályázó természetes azonosító adataira (név, lakcím), elérhetőségi adataira (e-mail cím, postacím), a pályázó önéletrajzára. Amennyiben a pályázó személyes interjún is részt vesz, PSP jogosult az ilyen alkalmakra rendszeresített kérdőív szerinti személyes adatokat, valamint az interjú során készített jellemzést is kezelni. A kérdőív és a jellemzés kizárólag olyan adatokat tartalmaz a pályázóról, amelyeknek a kezelése a megpályázni kívánt pozíció elnyerése tekintetében elengedhetetlenül szükséges (családi állapot, képesítések, bizonyítványok másolata, hobby, korábbi pozíciókra vonatkozó adatok, bérigény, referenciák). A kérdőívet a pályázó a személyes interjú előtt kézhez kapja, így tájékozott döntést tud hozni az ilyen adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulás megadását illetően.

4)           A személyes adatok kezelésének időtartama a pályázó által adott adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tart.

5)           A személyes adatok kezelésének célja minden esetben a munkaerő-kiválasztás és közvetítési tevékenység támogatása, a kapcsolattartás.

6)           A pályázók adatbázisához kizárólag a PSP munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek a munkaköri feladataik ellátásához az ilyen adatokhoz való hozzáférés elengedhetetlenül szükséges. A pályázók adatbázisát tartalmazó informatikai rendszer folyamatosan biztosítja az adatok rendelkezésre állását, bizalmasságát, integritását, ellenálló képességét, illetve azt, hogy műszaki, vagy fizikai incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

 V.        A személyes adatok továbbítása

A kezelt személyes adatokat PSP harmadik személyeknek a pályázók előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása nélkül nem továbbítja, mely alól kivételt képez az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás (pl. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 264. § a nyomozóhatóságok számára), mely esetekben a PSP számára az adatok továbbítása az érintett hatóságok megkeresései alapján törvényi kötelezettség.

A pályázók személyes adatainak a továbbítására jellemzően az elnyerni kívánt állás érdekében a PSP ügyfele (a pozíciót meghirdető vállalkozás) részére kerül sor. Az adattovábbítás célja a pályázó kiválasztása, illetve sikeres pályázat esetén a munkaviszony létrehozatala.

PSP kijelenti, hogy a pályázóra vonatkozó személyes adatokat harmadik országba nem továbbít. Amennyiben személyes adatoknak harmadik országokba történő továbbítására kerülne sor, PSP köteles a GDPR 45-49. cikkei szerinti jogintézmények valamelyikét alkalmazni, így különösen a 2010/87/EU határozatának mellékleteként közzétett sztenderd szerződéses feltételek szerinti tartalommal szerződést kötni az adatokat megkapó vállalkozással.

PSP jogosult a Porges, Siklóssy & Partner GmbH-t, mint adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozás kiterjed a pályázók személyes adatainak tárolását támogató szoftver üzemeltetésére és karbantartására.

VI. A pályázó kontrolljogai

Pályázó kérelmezheti, hogy PSP adjon hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz, kérelmezheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult a rá vonatkozó személyes adatok elhordozására.

Pályázó minden, a jelen pont szerinti kontrolljogát korlátozás nélkül jogosult gyakorolni a psp@psp-siklossy.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában. PSP garantálja, hogy a beérkezett kérelmet legkésőbb 30 napon belül érdemben elbírálja.

Pályázó jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulni panaszával. A NAIH panaszkezelés ügymenetéről részletesen a következő linken tájékozódhat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

VI.1.    A pályázó hozzáférési joga a róla kezelt személyes adatokhoz

Amennyiben Pályázó ilyen információval nem rendelkezik, jogosult arra, hogy PSP-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • pályázó személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai (v.ö. IV.4.);
 • pályázó azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem pályázótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ (pl. publikus internetes közösségi oldalak).

PSP az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát pályázó kérésére rendelkezésére bocsátja. Pályázó által kért további másolatokért a PSP az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha pályázó másként kéri.

VI.2.    Helyesbítés és törlés

Pályázó jogosult arra, hogy kérésére PSP indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Pályázó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Pályázó jogosult arra, hogy kérésére PSP indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy pályázóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje (legkésőbb 8 napon belül), ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • pályázó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a PSP-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Még az előzőek ellenére sem szükséges az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VI.3.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Pályázó jogosult arra, hogy kérésére PSP korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • PSP-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e pályázó jogos indokaival szemben.

Ha PSP adatkezelése korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a pályázó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

PSP a pályázót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

PSP minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Pályázót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VI.4.    Az adathordozhatósághoz való jog

Pályázó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa PSP rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérésére PSP ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná PSP, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során pályázó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

VI.5.    A tiltakozáshoz való jog

(1)   Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben PSP a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha PSP bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, pályázó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha pályázó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

Az adatkezelő neve:

PSP Siklóssy & Partner Vezetői Tanácsadó Kft. (PSP)

Az adatkezelő képviselője és elérhetőségei:

Gyorsok Ilona ügyvezető igazgató

Postacím: József nádor tér 8. I. em. 2., 1051 Budapest

Telefon: +36-1-2 66 52 35

Telefax: +36-1-2 66 40 72

E-mail: psp@psp-siklossy.hu

Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja minden esetben a munkaerő-kiválasztás és közvetítési tevékenység támogatása, valamint az Önnel történő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés kiterjed a munkaerő-közvetítésben, illetve munkaerő-kiválasztásban részt vevők természetes azonosító adataira (név, lakcím), elérhetőségi adataira (e-mail cím, postacím), valamint önéletrajzára. Amennyiben egy pályázó személyes interjún is részt vesz, PSP jogosult az ilyen alkalmakra rendszeresített kérdőív szerinti személyes adatokat, valamint az interjú során készített jellemzést is kezelni. A kérdőív és a jellemzés kizárólag olyan adatokat tartalmaz pályázóról, amelyeknek a kezelése a megpályázni kívánt pozíció elnyerése tekintetében elengedhetetlenül szükséges (családi állapot, képesítések, bizonyítványok másolata, hobby, korábbi pozíciókra vonatkozó adatok, bérigény, referenciák).

A személyes adatok továbbítása: A kezelt személyes adatokat PSP harmadik személyeknek a pályázók előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása nélkül nem továbbítja, mely alól kivételt képez az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás (pl. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 264. § a nyomozóhatóságok számára), mely esetekben a PSP számára az adatok továbbítása az érintett hatóságok megkeresései alapján törvényi kötelezettség. Az személyes adatok továbbítására jellemzően az elnyerni kívánt állás vonatkozásában a PSP ügyfele (a pozíciót meghirdető vállalkozás) részére kerül sor. Az adattovábbítás célja a pályázó kiválasztása, illetve sikeres pályázat esetén a munkaviszony létrehozatala. PSP a pályázóra vonatkozó személyes adatokat harmadik országba nem továbbít. PSP jogosult a Porges, Siklóssy & Partner GmbH-t, mint adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozás kiterjed a pályázók személyes adatainak tárolását támogató szoftver üzemeltetésére és karbantartására.

Az adatkezelés időtartama:            A személyes adatok kezelésének időtartama a pályázó által adott adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatbiztonsági intézkedések:            Az Ön személyes adataihoz kizárólag a PSP munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek a munkaköri feladataik ellátásához az ilyen adatokhoz való hozzáférés elengedhetetlenül szükséges. A pályázók adatbázisát tartalmazó informatikai rendszer folyamatosan biztosítja az adatok rendelkezésre állását, bizalmasságát, integritását, ellenálló képességét, illetve azt, hogy műszaki, vagy fizikai incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

Az adatkezelés jogcíme: Személyes adatok kezelésének jogcíme a pályázó előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulása. Pályázó a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben PSP köteles a Pályázó teljes profilját törölni, mely esetben a honlapunkon elérhető „Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről” elnevezésű dokumentum V. pontjában foglaltak az irányadóak.